Uppgiftsskyddsförklaring

Föremål för uppgiftsskyddet är lagring, bearbetning och användning av personrelaterade uppgifter som sparas när du använder tjänster av TROTEC®. Vi tackar för ditt intresse för vår webbplats. Nedan informerar vi om hur vi hanterar dina uppgifter.
Trotec® samlar in och använder data endast om det är tillåtet enligt dataskyddsbestämmelserna i den grundläggande dataskyddsförordningen (DSGVO) och den tyska lagstiftningen för uppgiftsskydd och telemedia - Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) och Telemediengesetz (TMG). Därvid följer Trotec® alltid principerna enligt den grundläggande dataskyddsförordningen, i synnerhet

 • Datasparsamhet („så mycket som verkligen är nödvändigt“)
 • Datariktighet („ingen förändring vid datainsamling“)
 • Ändamålsbegränsning („bara som nödvändigt för att uppfylla ett syfte”)
 • Datasäkerhet („skyddsåtgärder för data“ t.ex. SSL-kryptering)
 • Transparens („bearbeta data på ett begripligt sätt“)

Enligt dessa specifikationer och enligt de givna nödvändigheterna kommer data endast att samlas in om det är nödvändigt för användningen och servicen från Trotec® eller om data, särskilt personaliserade, krävs för bearbetning av ett köp eller andra tjänster.

Allmänt
 1. Ansvarig
  Ansvarig i enlighet med artikel 4.4 i EU-förordningen 2016/679 („DSGVO“ respektive „GDPR“) är TROTEC® GmbH (se Kontakta oss). Kontaktperson i frågor om uppgiftsskydd är Herr Joachim Ludwig. Om du har frågor om hur dina uppgifter används eller om du vill använda de rättsmedel som beskrivs här, vänligen kontakta oss via Kontaktformulär. Självklart kan du även använda TROTEC® tjänster, utan att lämna uppgifter om din person. I detta fallet sparas endast åtkomstdata som inte är kopplade till din person (som t.ex. namnet på internetleverantören, använd webbläsare, den sida som du använder för att söka efter erbjudanden eller namnet på önskade filer). Det är då inte möjligt för oss att koppla den här informationen till dig som person. Dessa uppgifter används endast för att förbättra vårt erbjudande.

 2. Inget samtycke genom användning
  Avgörande för användningen av dina uppgifter är respektive gällande lagstiftade bestämmelser, och då särskilt den tyska lagstiftningen för uppgiftsskydd och telemedia (Bundesdatenschutzgesetz och Telemediengesetz). I den mån uppgifter sparas i något syfte och som enligt dessa bestämmelser kräver ditt samtyckte, ombeds du uttryckligen att samtycka till detta. Du kan när som helst senare återkalla ditt godkännande för framtiden och/eller motsäga dig den framtida användningen av dina uppgifter. Själva registreringen, användningen av tjänsterna eller kännedom om denna förklaran ersätter aldrig din uttryckliga förklaran till samtycke.

 3. Användning av dina uppgifter
  Nedan beskrivs kortfattat möjligheterna för användning av dina data. Om du öppnar webbplatsen via din webbläsare eller appen via din mobila enhet samlar vi endast in sådana personrelaterade uppgifter som din webbläsare eller din mobilenhet sänder automatiskt, för att möjliggöra ditt besök på vår webbplats respektive app och för att säkerställa stabiliteten och säkerheten. Dessa kan vara speciellt

  • din IP-adress,
  • innehåll,
  • datum och tid för åtkomst,
  • webbplats, från vilken åtkomstbegäran vidarebefordrades,
  • den begärda sidan,
  • den överförda datamängden,
  • den använda webbläsartypen,
  • ditt operativsystem,
  • språk och version av din webbläsare,
  • din internetleverantör

  Dessa data används för

  • att säkerställa en smidig anknytning till webbplatsen,
  • visningen av våra tjänster och produkter,
  • användbarheten av våra tjänster,
  • utvärdering och systemsäkerhet och -stabilitet och
  • för ytterligare administrativa ändamål.

 4. Den rättsliga grunden för denna behandling av dina personuppgifter är artikel 6.1 s. 1 lit. f DSGVO (GDPR). Vårt berättigade intresse följer de ovannämnda syftena med datainsamlingen.
  1. Lagring av uppgifter
   Personliga uppgifter sparas om du inleder ett beställningsförlopp eller skapar ett kundkonto eller registrerar till för nyhetsbrevet. Uppgifter om din person och erforderliga uppgifter för detta sparas. Av dessa uppgifter är endast de uppgifter obligatoriska som krävs för avtalsförhållandet.Om du använder återkommande kundfunktioner, lagrar och sparar TROTEC® automatiskt teknisk information som din webbläsare överför i serverloggböckerna. Detta rör sig i första hand om IP-adressen för den använda datorn samt data som sparas i s.k. cookies eller kakor (jmf. avsnittet „Cookies”) och de sidor som du öppnar.Samtycke till att din IP-adress sparas, vilket krävs för att skicka en beställning, gör du uttryckligen. Vi vill uppmärksamma dig på att du när som helst kan återkalla detta samtycke för framtiden.
  2. Bearbetning och användning av data
   TROTEC® använder de sparade uppgifterna i fyra grundläggande syften, där emellertid inte alla uppgifter används för alla syften:
   1. Uppgifterna i ditt konto om din person och adress (huvudfiler) används för att motivera och genomföra beställningen.
   2. Uppgifterna om hur du använt de olika erbjudandena (användningsuppgifter) använder vi för det tekniska genomförandet av tjänsten (förenklad beställning). Det kan då förekomma att användningsuppgifterna från olika tjänster sammanförs vid fakturering.
   3. När avtalet är slutfört och slutgiltigt betalat, spärras dina uppgifter för ytterligare användning och tas bort efter den moms- och handelsrättsliga lagringsfristen, om du inte uttryckligen har godkänt ytterligare användning av dina uppgifter (kundkonto).
   4. Om du registrerar dig för nyhetsbrevet används din e-postadress för egna reklamändamål tills du avregistrerar dig.
  3. Dataöverföring till tredje part
   TROTEC® överför endast personliga uppgifter till tredje part om:
   1. Överföringen är nödvändig för att genomföra eller fakturera en beställning, särskilt då en tredje part behöver dessa uppgifter för att slutföra avtalet (t.ex. kortföretag eller speditör; endast de data som krävs för detta överförs till tredje part).
   2. I enstaka fall överförs personrelaterade uppgifter inom lagstadgade gränser till tredje part för kontroll av de angivna uppgifternas giltighet (t.ex. kortinformation, kontonummer, etc.) och kreditupplysning. Dessa uppgifter vidarebefordras endast till de ställen som krävs för genomförandet. Detta rör sig om den ev. angivna banken och följande företag som TROTEC® samarbertar med:

    Kreditupplysningsföretag
    B+S Card Service GmbH
    Lyoner Straße 9
    D-60528 Frankfurt/Main

    Logistikföretag
    Under åberopande av tillämpliga lagar kan dessutom statliga myndigheter i vissa fall kräva information eller uppgifter för att uppfylla sina lagstadgade uppgifter, t.ex. vid åtal.
    För övrigt kommer dina personuppgifter endast att vidarebefordras till tredje part om du tidigare har tillåtit detta i enlighet med artikel 6.1 S. 1 lit. a DSGVO (GDPR) eller om det finns ett lagligt tillstånd i enlighet med artikel 6.1 S. 1 lit. c DSGVO (GDPR).
    I den mån vi överför personuppgifter till stater utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, så säkerställer vi att mottagaren av uppgifterna garanterar en adekvat nivå av uppgiftsskydd i den mening som avses i artikel 45 DSGVO (GDPR). I avsaknad av ett beslut om adekvat skyddsnivå kommer Trotec® att se till att mottagarna av uppgifterna har tillhandahållit lämpliga garantier i den mening som avses i artikel 46 DSGVO och använder i synnerhet Europeiska unionens standardkontrakter för överföring av uppgifter till EU-länderna i den senast giltiga versionen. Vid överföring av uppgifter till USA kommer Trotec® att sträva efter att förplikta mottagaren att respektera och följa principerna för integritetsskydd enligt Privacy Shield (dvs. att erkänna miniminormer vid hantering av personrelaterade uppgifter).
  4. Radering av uppgifter
   I den mån dina uppgifter inte längre krävs för ovan nämnda syften inklusive fakturering, raderas de. Beakta att uppgifterna först endast spärras och sedan raderas med en tidsfördröjning för att undvika oavsiktlig radering eller eventuella uppsåtliga skador. Av tekniska skäl kopieras uppgifterna vid behov för säkerhetskopiering och spegling av tjänster. Dessa kopior raderas också först efter en viss tekniskt betingad tidsfördröjning. I övrigt är vi också av handels- och momsrättsliga grunder förpliktigade att spara uppgifter om utförda transaktioner under en bestämd tidsperiod.

 5. Bearbetning av uppgifter för användning av våra tjänster
  Om du vill använda våra tjänster och produkter kan du bli tillfrågad vid olika tidpunkter för att förse oss med personlig information som

  • ditt namn,
  • ditt födelsedatum,
  • din adress,
  • din e-postadress,
  • ditt telefonnummer eller mobiltelefonnummer, och
  • kreditkort informationer.


  Dina personuppgifter behandlas och krävs av oss för följande ändamål:
  1. i enlighet med artikel 6.1 S. 1 lit. b DSGVO (GDPR) för fullgörande av avtalsförpliktelser eller för genomförande av förhandlingsåtgärder: att behandla dina beställningar/uppdrag - bland annat för att verifiera din identitet, att bearbeta dina betalningar och att ge dig kundservice, att korrespondera med dig, för avveckling av krav från dig eller från oss för att säkerställa den tekniska administrationen av vår hemsida samt hantera våra kunddata;
  2. i enlighet med artikel 6.1 lit. b och lit. c DSGVO (GDPR) för att uppfylla avtalsförpliktelser och på grund av lagkrav: att skicka viktiga e-postmeddelanden om användningen av webbplatsen, de produkter och tjänster som erbjuds, aktuella informationer om tekniska problem eller frågor som rör våra rättsliga eller regulatoriska skyldigheter/förpliktelser; och
  3. i enlighet med artikel 6.1 S. 1 lit. c DSGVO (GDPR) på grund av lagkrav eller i enlighet med artikel 6.1 S. 1 lit. e DSGVO (GDPR) i allmänhetens intresse: för att skydda dig och oss (inklusive våra anknutna företag) mot bedrägeri och för identitets- och åldersprovning.


 6. Användning av kontaktformuläret
  Vi erbjuder dig möjlighet att kontakta oss via en blankett som finns på hemsidan. För dess användning krävs en giltig e-postadress, ytterligare uppgifter är frivilliga. Bearbetningen av dessa uppgifter har till syfte att kontakta oss och sker i enlighet med artikel 6.1 S. 1 lit. a DSGVO (GDPR) baserat på ditt frivilligt beviljade samtycke.

 7. Cookies
  TROTEC® använder så kallade „Cookies“ på webbplatsen, det betyder mindre filer med textinformation, som medan erbjudandet hämtas är lagrade på hårddisken ("cookies"). I denna „Cookie“ lagras informationer, vilka resulterar i sammanhang med den specifika enheten som används. Detta betyder emellertid inte att vi genom detta omedelbart är medvetna om din identitet.
  Å ena sidan använder vi cookies för att göra navigering och användning av vår webbplats så användarvänlig som möjligt. Vi behöver cookies för att identifiera och auktorisera dig efter lyckad inloggning under hela besökets varaktighet. Dessa cookies tas automatiskt bort från din hårddisk efter slutet av webbläsarsessionen (session cookies).

  Dessutom använder vi även cookies som finns kvar på din hårddisk under en viss period efter webbläsarsessionen (persistant cookies). Dessa cookies underlättar din användning av vår hemsida och våra produkter och tjänster, till exempel sparas vissa inmatningar och inställningar så att du inte behöver ständigt upprepa dessa. Dessutom sörjer dessa cookies för att kunna statistiskt utvärdera användningen av vår hemsida, hjälper vid optimering av vårt erbjudande och gör vår hemsida och våra erbjudanden personligare för dig (se även avsnitt VII i denna sekretesspolicy). Dessa persistant cookies lagras på hårddisken och tas bort av webbläsaren efter en viss tid, vilket kan variera i tid beroende på respektive cookie. Det kan också handla sig om tredjepart cookies (Third Party Cookies), eftersom vi använder oss av tjänster av en del olika annonsörer som bidrar till att göra webbplatsen och interneterbjudanden för dig mer intressant (se även avsnitt VII i denna sekretesspolicy).
  Uppgifterna som bearbetas av dessa cookies är obligatorisk för de nämda ändamålen för att skydda såväl våra som tredje parts legitima intressen enligt artikel 6.1 S. 1 lit. f DSGVO (GDPR).
  Vi informerar dig vid ditt (första-)besök av vår hemsida eller app om användningen av cookies. Du kan förhindra att cookies används när som helst och med verkan för framtiden genom att radera cookies och vägra att acceptera cookies i dina webbläsarinställningar. Du kan också ställa in din webbläsare så att du blir informerad om användningen av cookies och tillåter endast cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. I det här fallet kanske du inte kan använda alla fördelar med våra tjänster. Instruktioner för att göra sådana ändringar finns på www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

  Cookies underlättar användningen av erbjudandena från TROTEC®. Du kan fortfarande förhindra lagring av cookies på hårddisken genom att välja "inte acceptera cookies" i dina webbläsarinställningar. Du kan också ställa in din webbläsare så att den fråga dig, innan den spara cookies, om du är överens med detta. Slutligen kan du också när som helst ta bort en gång sparade cookies igen. Vänligen se din webbläsarens instruktioner om hur det fungerar i detalj.

 8. Informationsrätt
  Självklart kan du när som helst begära information från TROTEC® om vilka uppgifter som vi har sparat om dig. Om du har registrerat dig, finns uppgifterna i ditt användarkonto och du kan där när som helst korrigera, spärra eller ta bort dem. Observera att uppgifter som är sparade offline inte kan tas bort förrän de inte längre krävs för att slutföra ett avtal. Om du inte är registrerad kan du skicka ett e-postmeddelande via Kontaktformulär. Om du vill ta bort ditt användarkonto, klicka här (jmf. även avsnittet „Radering av uppgifter“).
  Du har när som helst och enligt artikel 15 DSGVO (GDPR) rätt till upplysning och information om dina personuppgifter lagrade hos oss. I synnerhet kan du hämta information om syftet med bearbetningen, de kategorier av dina lagrade uppgifter, kategorierna av mottagare av sådana uppgifter, den planerade varaktigheten av lagringen, rätten till korrigering, radering, begränsning av bearbetning eller motsägelse, förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, källan till dina uppgifter, såvida de inte samlas in från dig, och förekomsten av en automatisk beslutsprocess, inklusive profilering och i förekommande fall meningsfull information om deras detaljer.
  Dessutom kan du enligt artikel 16 DSGVO (GDPR) begära korrigering av felaktiga uppgifter och i enlighet med artikel 17 DSGVO (GDPR) begära radering av personuppgifter, om inte bearbetningen krävs för utövandet av rätten till yttrandefrihet och information, eller för att uppfylla en rättslig skyldighet, på grund av allmänintresset eller för indrivning, utövning eller försvar av rättsliga anspråk.
  Vidare har du i enlighet med artikel 18 DSGVO (GDPR) rätt att fordra blockering eller begränsning för bearbetning av dina personuppgifter, om riktighet i uppgifterna ifrågasätts av dig, bearbetningen är orättmätigt, du emellertid avvisar deras radering och vi inte längre behöver uppgifterna, men du däremot behöver dessa för indrivning, utövning eller försvar av rättsliga anspråk, eller har motsagt bearbetningen i enlighet med artikel 21 DSGVO (GDPR).

 9. Newsletter och Reklam / Återkallande av samtycke
  Med ditt samtycke, som du kan lämna in som en del av din registrering på vår hemsida, skickar vi via e-post eller telefon nyhetsbrev eller marknadsföringsmaterial om våra produkter och tjänster, eller produkter och tjänster från våra anknutna företag/dotterbolag, som vi anser kan vara av intresse för dig.
  Du kan alltid göra invändningar mot användning av dina uppgifter för direktreklam med verkan för framtiden och avboka nyhetsbrevet (Newsletter-E-Mail) genom att klicka på länken som finns i varje nyhetsbrev (Newsletter-E-Mail) eller du kan informera oss via e-mail: Kontaktformulär.
  Vi förbehåller oss rätten att även utan ditt samtycke skicka via e-post erbjudanden till produkter eller tjänster som liknar dem som du redan har köpt. Du har rätt att göra invändningar mot bearbetningen av dina uppgifter i reklamändamål när som helst genom att skicka ett e-mail till: Kontaktformulär eller via en länk i vårt nyhetsbrev, utan att det uppstår några andra kostnader än de överföringskostnader som uppstår enligt bastarifferna.
  Den rättsliga grunden för bearbetning av dina uppgifter i syfte att skicka nyhetsbrev (Newsletter) är artikel 6.1 S. 1 lit. a och lit. f DSGVO (GDPR).

 10. Datasäkerhet
  TROTEC® arbetar hårt för att skydda dina uppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller förstöring. Dina personliga uppgifter är endast åtkomliga för medarbetare som i sitt arbete behöver tillgång till dem och för att på bästa möjliga sätt erbjuda varor och tjänster. Känsliga uppgifter krypteras med SSL när de överförs till TROTEC®. Registrerade kunder har endast åtkomst till kundkontot efter att användarnamn och lösenord har angetts. Vi ber dig därför att alltid vara försiktig med inloggningsinformation och inte lämna ut den till tredje part. Var också noga med att stänga webbläsarfönstret efter att du använt TROTEC® tjänster innan du öppnar en annan sida. Detta gäller särskilt när du använder datorn tillsammans med andra, andra personer har åtkomst till datorn eller om du använder en offentlig internetanslutning.

 11. Datalagringens varaktighet
  Vi sparar dina personrelaterade uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppnå respektive lagringssyfte. Därefter raderas dina uppgifter av oss, om vi inte enligt artikel 6.1 S. 1 lit. c DSGVO (GDPR) är skyldig att behålla dessa uppgifter under längre tid på grund av skatte-, handelsmål- eller andra lagstadgade lagrings- eller dokumentationsförpliktelser, eller om du har kommit överens om ytterligare förvaring i enlighet med artikel 6.1 S. 1 lit. a DSGVO (GDPR).

 12. Analystjänster
  Aktuellt använda analystjänster:

  Google Analytics
  Google Inc.
  1600 Amphitheatre Parkway
  Mountain View
  CA 94043, USA
  Såvitt du har angett ditt samtycke kommer Google Analytics att användas på den här webbplatsen, Det är en webbanalystjänst från Google Inc. Användningen inkluderar „Universal Analytics“ . Detta gör att data, sessioner och interaktioner kan tilldelas ett pseudonymt User-ID på flera enheter och därmed enhetsövergripande analyseras aktiviteterna av en användare.
  Google Analytics använder så kallade „Cookies“, textfiler som är lagrade på din dator och som tillåter en analys om din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats kommer dock din IP-adress förkortas i förväg av Google i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Vi påpekar att på denna webbplats har Google Analytics utökats med en IP-anonymisering för att säkerställa en anonym samling av IP-adresser (sk IP-Masking). Den IP-adressen som inom ramen av Google Analytics överförs av din webbläsare kommer inte att slås samman med andra Google-data. Mer information om användarvillkor och dataskydd finns på https://www.google.com/analytics/terms/se.html, respektive https://policies.google.com/?hl=sv.

  Syftet med bearbetningen
  På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och att tillhandahålla andra med webbplatsanvändning och med internetanvändning relaterade tjänster till webbplatsoperatören.
  Rättslig grund
  Rättslig grund för användningen av Google Analytics är ditt samtycke gemäß https://gdpr-info.eu/art-6-gdpr/.
  Mottagare / kategorier av mottagare
  Mottagaren av de insamlade datorna/uppgifterna är Google.com.
  Överföring till tredjeländer
  Personrelaterade data/uppgifterna kommer att sändas till USA via EU-US Privacy Shield enligt Europeiska kommissionens tillräcklighetsbeslut. Du hittar certifikatet
  här.
  Datalagringens varaktighet
  Datorna som skickas av oss och som är kopplade till cookies, användar-ID (t.ex. User-ID) eller annonserings-ID kommer automatiskt att raderas efter 14 månader. Raderingen av dator som har uppnått maximal lagringsperiod görs automatiskt en gång i månaden.
  Berörda parters rättigheter
  Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med framtida effekt genom att förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsars programvara i enlighet därmed. Observera dock att om du gör det, kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

  Dessutom kan du förhindra att Google samlar in och bearbetar de uppgifterna som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) genom att nerladda och installera det följande webbläsaretillägget (Add-on) som du hittar här: .Opt-Out cookies förhindrar framtida insamling av dina dator/uppgifter när du besöker denna webbplats. För att förhindra att Universal Analytics sammlar in data enhetsövergripande måste du genomföra denna Opt-Out på alla system du använder. Om du klickar här kommer Opt-Out cookien att användas: Deaktivera Google Analytics.
  Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsars programvara i enlighet därmed. Observera dock att om du gör det, kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.
  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
  Dataskyddsförklaring Google Analytics

 13. Användning av insticksprogram
  På TROTECs® webbplats används även s.k. insticksprogram. När du öppnar en sida på TROTECs® webbplats med ett sådant insticksprogram, upprättas en anslutning till servern hos den respektive leverantören av insticksprogrammet och visar insticksprogrammet på webbplatsen genom att informera din webbläsare om detta. Härigenom överförs information om vilka sidor på webbplatsen som du har besökt till servern hos leverantören av insticksprogrammet. Om du är registrerad som medlem hos leverantören av insticksprogrammet, är det möjligt att skapa en koppling utifrån denna information till ditt personliga användarkonto. Vid användning av insticksprogrammets funktioner (t.ex. när man klickar på en knapp för att kommentera) kopplas i vissa fall denna information till ditt användarkonto, vilket du emellertid kan förhindra genom att logga ut innan du använder insticksprogrammet.

  Mer information om sparade uppgifter och möjligheten att undvika lagring och användning samt möjligheter för skydd av din privatsfär finns i uppgiftsskyddet för respektive leverantör som direkt kan öppnas med hjälp av länken efter beteckningen.

  Aktuellt använda insticksprogramtjänster:

  facebook.com
  Facebook Inc.,
  1601 S. California Ave,
  Palo Alto, CA 94304, USA
  Uppgiftsskydd hos Facebook

  Google+
  Google Inc.,
  1600 Amphitheatre Parkway
  Mountain View
  CA 94043, USA
  Uppgiftsskydd hos google+

  Youtube
  YouTube LLC
  901 Cherry Avenue
  San Bruno
  CA 94066, USA
  Här gäller uppgiftsskyddsförklaring hos google

  Twitter
  Twitter, Inc.
  1355 Market Street, Suite 900
  San Francisco
  CA 94103, USA
  Uppgiftsskydd hos Twitter

  Instagram
  Instagram LLC
  representerad av Kevin Systrom och Mike Kriege
  1601 Willow Rd
  Menlo Park
  CA 94025, USA
  Uppgiftsskydd hos Instagram

  Pinterest
  Pinterest Europe Ltd.
  Palmerston House, 2nd Floor
  Fenian Street
  Dublin 2, Ireland
  Uppgiftsskydd hos Pinterest

  rapidmail
  rapidmail GmbH
  Augustinerplatz 2
  79098 Freiburg i.Br.
  Deutschland
  Uppgiftsskydd hos rapidmail


 14. TROTEC® använder i enskilda erbjundanden kupongsystemet av Sovendus GmbH
  För val av ett kupongebjudande som för närvarande är intressant för dig, Trotec® pseudonymiserar och kodar hashvärdet av din e-postadress och din IP-adress och överförar dessa informationer till Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (se också artikel 6. 1 f av DSGVO (GDPR)). E-postadressens pseudonymiserade hashvärdet används för att ta hänsyn till eventuella invändningar mot reklam av Sovendus (se också artikel 21. 3, artikel. 6. 1 c av DSGVO (GDPR)). IP-adressen används av Sovendus endast för datasäkerhetsändamål och anonymiseras i regelfallet efter sju dagar (se också artikel 6. 1 f av DSGVO (GDPR)). Dessutom överförar vi för faktureringsändamål pseudonymiserad ordernummer, ordervärde med valuta, session ID, kupongkod och tidsstämpel till Sovendus (se också artikel 6. 1 f av DSGVO (GDPR)). Om du är intresserad av ett kupongerbjudande från Sovendus, och om det inte finns någon reklamkonflikt med din e-postadress och du bara klickar på kupongbannern som visas i det här fallet, så skickas av oss i krypterad form tilltalsform och adress, namn och e-postadress till Sovendus för förberedelse av kupongen (se också artikel 6. 1 b, f av DSGVO (GDPR)).

  För mer information om behandling av dina uppgifter av Sovendus, se de online-integritetsmeddelanden som du når vid följande länk https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.


 15. TROTEC® använder i enskilda erbjudanden de fördelserbjudanden av Sovendus GmbH
  För urval av ett fördelserbjudande som är regionalt intressant för dig, Trotec® pseudonymiserar, kodar och överförar tilltalsform, födelsedatum (år), land, postnummer, hashvärde av e-postadressen och din IP-adress till Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (se också artikel. 6. 1 f DSGVO (GDPR)). E-postadressens pseudonymiserade hashvärdet används dessutom för att ta hänsyn till eventuella invändningar mot reklam av Sovendus (se också artikel 21. 3, artikel 6. 1 c av DSGVO (GDPR)). IP-adressen används av Sovendus endast för datasäkerhetsändamål och anonymiseras i regelfallet efter sju dagar (se också artikel 6. 1 f av DSGVO (GDPR)).

  När du klickar på ett fördelserbjudande så skickar vi till Sovendus även ditt namn, dina adressuppgifter och din e-postadress i krypterad form för förbereddelse av den personaliserade anfordran av fördelserbjudandet hos produktleverantören. (se också artikel 6. 1 b, f av DSGVO (GDPR)).

  För mer information om behandling av dina uppgifter av Sovendus, se de online-integritetsmeddelanden som du når vid följande länk https://www.sovendus.de/en/privacy_policy/.


Dessutom gäller naturligtvis även de lagstadgade bestämmelserna för DSGVO (GDPR) Dataskyddsförordningen/GDPR (General Data Protection Regulation), av Tysk uppgiftsskydd (Bundesdatenschutzgesetzes) och Tysk telemedialag (Telemediengesetzes). Klicka på texten för att läsa dem på tyska.

Version mai 2018


 

Hotline på svenska:

+49 (0) 24 52 96 27 95

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30
Fredag: kl. 8:00 – 17:00

E-mail på svenska :

online-se@trotec.com