Allmänna affärsvilkor för privatkunder

Detta är allmän leverantörsinformation och information om upprättandet av avtalet, information om hävning och de allmänna affärsvillkoren för TROTEC® GmbH.


Upprättande av avtal med TROTEC® vid reguljär försäljning.

Som leverantör erbjuder TROTEC® artiklarna i denna internetbutik som ett icke-bindande erbjudande till intressenter för upprättande av avtal via de erbjudna artiklarna. Intressenter har möjlighet att lägga önskade artiklar i en virtuell varukorg genom att klicka på respektive knapp. Det går när som helst att klicka på den virtuella varukorgen för att öppna den och visa de artiklar som den innehåller. I varukorgvyn kan man därefter titta på artiklarna, ändra antal eller ta bort dem från varukorgen. Systemet guidar med hjälp av anvisningar genom de fortsatta stegen i beställningen. Innan beställningen slutförs har man emellertid när som helst möjlighet att ändra beställningen, korrigera uppgifter eller ta bort artiklar. Använd informationen för ändringar eller webbläsarens Bakåt-knapp. Först i och med det sista steget i beställningen, d.v.s. när du klickar på knappen Beställa, avger du en viljeförklaring att köpa artiklarna till det angivna priset. Därefter är din viljeförklaring bindande och oåterkallelig (se nedan för mer information om din hävningsrätt). Viljeförklaringen bekräftas med knappen "Skicka beställningen" i slutet av beställningsförloppet. Mottagandet av den skickade beställningen bekräftas av TROTEC® i textform med ett automatiskt e-postmeddelande omedelbart. Med denna bekräftelse är köpeavtalet ingått.

Avtalets innehåll och lagring

Avtalets innehåll sparas och finns i beställningsbekräftelsen (skickas per e-post) tillsammans med alla övriga relevanta uppgifter som leverantörsbeteckningar, beställningsinnehåll och allmänna affärsvillkor. Avtalsvillkoren kan när som helst öppnas med följande länk: http://www.trotec24.se/info/gtcb2c.html. Innehållet i beställningen samt även tidigare beställningar, kan du öppna och läsa i området "Kundinloggning" under förutsättning av du har registrerat dig. Alla sidor på TROTECs® webbplats kan skrivas ut med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion.

Språk

Språket av butiken kan ändras; avtalsspråk är tyska, engelska, franska, polska, turkiska, finska och svenska. För avtalsrelationen gäller alltid tysk rätt och tyska språket.

Information om hävning

Hävningsrätt

Du kan, utan att ange något skäl, häva avtalet inom fjorton dagar.
Fristen påbörjas från den dag, då du eller en tredje part som du själv namnger, men som inte är en transportör, har tagit emot varan.
För att utöva din hävningsrätt måste du kontakta oss

TROTEC® GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Telefax: +49 2452 962-92450
E-post: info@trotec24.com
skriftligen (till ex. via brev, telefax eller e-post) och meddela om ditt beslut att häva avtalet. Du kan använda den bifogade mallen av hävningsformulär, vilket inte dock är obligatoriskt.

För att häva avtalet räcker det att meddela oss före utgången av hävningsrätten.

Följder av en hävning

Häver du avtalet, återbetalar vi alla utgifter som vi har fått från dig, inklusive leveranskonstnader (med undantag av ytterligare kostnader som uppstår till följd av att du har valt ett annat leveranssätt än den förmånligaste standardleveransen, som vi erbjuder) punktligt och inom fjorton dagar från den dag då ditt meddelande har kommit till oss. För återbetalning använder vi samma betalningsmetod, som användes vid den ursprungliga transaktionen, om man inte har uttryckligen kommit överens om annat; i alla fall behöver du inte betala ytterligare avgifter för denna återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalning tills vi har fått varan tillbaka eller tills du har visat att varan har skickats tillbaka, beroende på vilket som händer först.

Varor som transporteras i paket

Du måste skicka varan tillbaka till följande adress i alla fall senast inom fjorton dagar från den dag, då du har meddelat om hävningen av avtalet:

TROTEC® GmbH
Ferdinand-Porsche-Straße 4
52525 Heinsberg

Fristen skall anses uppfylld, om du har skickat varan tillbaka före utgången av hävningsrätten. Du betalar direkta kostnader av återsändning av varan.

Varor som inte tranporteras i paket

Vi hämtar varan. Du betalar direkta kostnader av återsädningen till ett belopp på 79 EUR.

Du behöver att betala för värdeförlust av varor endast, om denna har fastställts i kvalitet, egenskaper och funktioner på grund av felaktig användning.

Slut på information om hävning

Modell av hävningsformulär

(Om Du vill häva avtalet, vänligen fyll i denna formulär och sänd den tillbaka.)

Till:
TROTEC® GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
eller
Telefax: +49 2452 962-92450
eller
E-post: info@trotec24.com

Härmed häver jag/vi (*) mitt/vårt (*) avtal för att köpa följande varor (*)/följande tjänster (*)
Beställt (*)/mottagit (*)
Användarens/användarnas namn
Användarens/användarnas adress
Underskrift av användaren/användarna (endast vid meddelanden på papper)
Datum


_______________________
(*) Onödigt tecken.


Information om lagstadgade undantag för hävningsrätt:

Enligt tysk lagstiftning (§ 312d avs. 2 BGB) kan hävningsrätten åberopas om inte en annan lag gäller, bl.a. inte vid

 1. leverans av varor som inte är förtillverkade och ett individuellt val eller bestämning av konsumententen är avgörande för deras tillverkning eller som är entydigt anpassade till personliga behov (...),
 2. vid leverans av ljud- och videoupptagningar eller datorprogramvara i en förseglad förpackning, om sigillen har brutits efter leveransen, (...)

Allmänna affärsvillkor för Trotec GmbH

 1. Villkorens giltighet
  TROTEC® GmbH (härefter TROTEC®) genomför alla leveranser och tjänster uteslutande på grundval av dessa affärsvillkor.

 2. Föremål för avtalet
  Respektive föremål och omfång för produkten/tjänsten i avtalet ges av artikelbeskrivningen som vid tidpunkten för beställningen finns i det aktuella erbjudandet från TROTEC®. Garantianspråk måste vila på artikelbeskrivningen eller annan skriftlig information från TROTEC®.

 3. Betalningsvillkor/motkrav
  1. Betalningen kan ske bekvämt på olika sätt med förskottsbetalning, PayPal©, kreditkort eller postförskott (inte tillgänglig i Sverige).
   1. Vid förskottsbetalning bekräftar TROTEC® beställningen i textform och fakturerar beloppet när varan är klar för leverans. Med detta betalningssätt beviljar TROTEC® 2% rabatt på värdet av varor. Efter att betalningen mottagits levereras den leveransklara varan direkt.
   2. Betalning med PayPal©-systemet sker enligt de villkor som PayPal© fastlagt. Mer information finns här: PayPal©.
   3. Vid betalning med kreditkort fakturerar TROTEC® beloppet från kreditföretaget före fullgörandet. Efter betalning till TROTEC® levereras den beställda varan. De allmänna affärsvillkoren för kortutgivarens bank/företag gäller också. Betalning sker via ett certifierat betalningssystem Saferpay, som genomför en giltighetskontroll vid transaktion. TROTEC® sparar inte kreditkortsinformationen. Läs även Uppgiftsskydd.
   4. Vid betalning med postförskott debiteras fakturabeloppet av TROTEC® tillsammans med eventuella avgifter för postförskott vid leveransen genom leveransföretaget. De ytterligare kostnaderna anges i InfoCenter.
  2. Om TROTEC®, efter att avtal slutits, informeras om omständigheter som påverkar köparens avtalsenliga plikter, t.ex. betalningsplikter, har TROTEC® rätt att vägra att utföra beställningen till dess att en säkerhet (t.ex. borgen) eller fullgörande (t.ex. betalning) inkommit; TROTEC® bestämmer en skälig frist. (enligt tysk lagstiftning, § 321 BGB).
  3. Köparens genfordran gentemot TROTEC® är endast giltig med ett obestridligt eller lagakraftvunnet motkrav. Hävdandet av en kvarhållanderätt är endast tillåtet om motkravet vilar på samma avtalsförhållande.

 4. Leverans
  1. I den mån en leverans omöjliggörs på grund av brister i leveransen till TROTEC® är denne berättigad att häva avtalet. TROTEC® meddelar köparen direkt om icke-tillgängligheten och ersätter direkt för redan utförda motprestationer.
  2. Information om leveransfärdigheten baserar sig på tillgänglighet i huvudlager. Läs mer information på Leveranstid.
  3. Köparen kan två veckor efter överskridandet av en leveranstidpunkt eller en leveransfrist skriftligen uppmana TROTEC® att uppfylla sin del av avtalet inom en skälig frist, dock minst 10 dagar. Detta gäller inte om köparen har underlåtit eller vägrat att utföra handlingar för fullgörandet. Om TROTEC® inte fullgör sina åtagande fram till den bestämda fristens utgång kan köparen häva avtalet (enligt tysk lagstiftning, § 323 BGB). Detta gäller inte om överskridandet av fristen beror på force majeure och andra oförutsägbara hinder som t.ex. uppror, driftsstörningar, strejk, lockout, också om detta inträffar hos TROTECs® leverantörer eller underleverantörer.
  4. TROTEC® reserverar sig rätten till mindre ändringar av konstruktionen, i den mån avtalsföremålet inte ändras i väsentlig grad och detta är godtagbart för köparen.
  5. Färg på en bildskärm kan skilja sig något från den verkliga färgen.

 5. Garanti
  1. Nya varor
   Vid beställning av nytillverkade produkter gäller följande bestämmelser.
   1. Garantin är två år och gäller från leveransen/avhämtningen av varan.
   2. Garantin gäller inte om tillverkarens eller TROTECs® drifts- eller underhållsanvisningar inte följs, om ändringar utförs på produkterna, delar byts ut eller förbrukningsmaterial, som inte motsvarar originalspecifikationerna, används, om bristen bevisligen går att hänföra till denna avvikelse.
   3. Restposter och transportskadade varor betraktas som nya varor om de inte uttryckligen betecknas som begagnade.
   4. Självständiga garantitjänster från tillverkaren eller TROTEC® påverkas inte av föregående regler.
   5. För programvara, i den mån den är en del av omfånget, gäller även punkt 9.
  2. Begagnade varor
   Vid beställning av begagnade produkter gäller följande bestämmelser.
   1. Garantin är ett år och gäller från leveransen/avhämtningen av varan.
   2. För tjänster som erbjuds på uppdrag av tredje part är TROTEC® endast en förmedlare och inte en part i köpeavtalet.
   3. Uttryckliga garantipåståenden, löften eller garantitjänster i artikelbeskrivningen påverkas inte av detta.
   4. För programvara, i den mån den är en del av omfånget, gäller även punkt 9.

 6. Ansvar
  1. Anspråk på skadestånd på valfri rättslig grund, oavsett om det handlar om underlåtenhet att fullgöra, överträdelse av avtalade eller lagstadgade plikter, skulder vid avtalets slutande, avtal med skyddsverkan för tredje part och otillåtna handlingar, är uteslutna mot TROTEC®, samt dennes juridiska ombud samt gentemot dennes partner för fullgörande och verkställande, i den mån skadorna inte är uppsåtliga eller beror på grov vårdslöshet. Detta gäller inte för anspråk på skadestånd utifrån egenskapsgaranti som ska säkra köparen mot risken för följdskador på grund av brister.
  2. I övrigt ansvarar TROTEC®
   1. fullt för skadornas storlek vid eget, grovt vållande samt detsamma för juridiska ombud och dennes ledande medhjälpare för fullgörande, dock inte vid grovt vållande av underlydande medhjälpare för fullgörandet;
   2. dessutom grundläggande vid varje uppsåtlig överträdelse av väsentliga avtalsmässiga plikter, och här även för underlydande medhjälpare för fullgörandet.
   3. Garantin begränsas i storlek utifrån ersättningen för typiskt förutsägbara skador.

 7. Undantag
  Ovanstående garanti- och ansvarfriskrivning enligt punkterna 5 och 6 gäller inte för skador på liv, lem eller hälsa, orsakade av en vårdslös pliktförsummelse av TROTEC®eller en uppsåtlig eller vårdslös pliktförsummelse av TROTECs® juridiska ombud eller medhjälpare för fullgörande.

 8. Uppgiftsskydd
  Läs även om uppgiftsskydd i huvudmenyn, som innehåller alla relevanta förklaringar om uppgiftslagring.

 9. Särskilda regler vid programvarudelar/programvaruleverans
  Om programvara ingår för drift och/eller användning av avtalsföremålet eller är en del av leveransen, gäller dessutom villkoren nedan.
  1. Programvaran får endast användas för ändamålsenligt bruk. All kopiering är förbjuden, om inte respektive programvarutillverkare uttryckligt har godkänt detta. Tillverkarens licensvillkor gäller alltid.
  2. De skyddande rättigheter, som är ett resultat av gällande lagstiftning, som t.ex. europeisk och internationell upphovsrätt, varumärkes- eller övriga kommersiella skyddande rättigheter, ska alltid beaktas.
  3. TROTEC® garanterar programvarudelens funktion endast inom ramen för respektive tillverkares uppgifter.
  4. Dessutom gäller programtillverkarens allmänna affärsvillkor och licensvillkor som en del av avtalet.

 10. Särskilda regler för artiklar vid utrikeshandel
  Vissa artiklar är endast avsedda för den inomeuropeiska marknaden och är belagda med förbud mot utförande till tredje land. I den mån utförsel av en artikel är förbjudet enligt lagstadgade bestämmelser, förbehåller sig TROTEC® rätten att häva avtalet av detta skäl, informera avtalsparten direkt och återbetala eventuella överförda belopp.

 11. Tillsats/relaterade verksamheter
  1. I den mån i individuella artiklar ingår gratis tillägsprodukter, är dessa kopplade till den huvudprodukten och kan inte avskiljas. Äganderätten till tillägsprodukter överförs på köparen endast i slutet av hävningsfristen av huvudartikeln.
  2. Om köpet av huvudprodukten hävs, måste också tillägsprodukter, som en del av underliggande köpet och fortfarande egendom av TROTEC®, återsändas.

 12. Tillämplig rätt
  För samtliga rättsförhållanden mellan parterna gäller uteslutande tysk lagstiftning exklusive FN:s handelsrätt, också när köparen har hemvist i utlandet eller leveransen sker till utlandet. Detsamma gäller om köparen senare flyttar utomlands eller är onåbar.

Leverantörs namn:

TROTEC® GmbH
Grebbener Straße 7
D-52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-450
Fax: +49 2452 962-92450
E-post: info@trotec24.com
Internet: http://www.trotec24.com

TROTEC GmbH, HRB 13453 Amtsgericht Aachen, företrädd av verkställande direktörer: Detlef von der Lieck, Joachim Ludwig, Alexandra Goertz
 

Hotline på svenska:

+49 (0) 24 52 96 27 95

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30
Fredag: kl. 8:00 – 17:00

E-mail på svenska :

online-se@trotec.com