Allmänna affärsvilkor för företagskunderDetta är allmän leverantörsinformation och information om upprättande av avtalet och allmänna affärsvillkor för TROTEC® GmbH för rörelsedrivande köpare eller köpare med självständig verksamhet
Upprättande av avtal med TROTEC® vid reguljär försäljning.
Som leverantör erbjuder TROTEC® artiklarna i denna internetbutik som ett icke-bindande erbjudande till intressenter för upprättande av avtal via de erbjudna artiklarna/tjänsterna. Intressenter har möjlighet att lägga önskade artiklar i en virtuell varukorg genom att klicka på respektive knapp. Det går när som helst att klicka på den virtuella varukorgen för att öppna den och visa de artiklar som den innehåller. I varukorgvyn kan man därefter titta på artiklarna, ändra antal eller ta bort dem från varukorgen. Systemet guidar med hjälp av anvisningar genom de fortsatta stegen i beställningen. Innan beställningen slutförs har man emellertid när som helst möjlighet att ändra beställningen, korrigera uppgifter eller ta bort artiklar. Använd informationen för ändringar eller webbläsarens Bakåt-knappFörst i och med det sista steget i beställningen, d.v.s. när man klickar på knappen Beställa, avger du en viljeförklaring att köpa artiklarna/tjänsterna till det angivna priset. Därefter är viljeförklaringen bindande och oåterkallelig. Viljeförklaringen bekräftas med knappen "Skicka beställningen" i slutet av beställningsförloppet. Mottagandet av det skickade erbjudandet bekräftas av TROTEC® med ett e-postmeddelande.

Upprättande av avtal med TROTEC® med bjudfunktion.
För speciellt markerade produkter erbjuder TROTEC® förutom den "klassiska" möjligheten att köpa artiklarna även alternativet att föreslå ett prisintervall för en artikel. Intressenten har då möjlighet att med hjälp av ett skjutreglage ange ett prisintervall inom vilket hon är beredd att köpa artikeln. Intressentens föreslagna prisintervall kan endast anges under det normala priset och kan ligga mellan 0,01 € (nettopris; bruttopriset visas) och det normala försäljningspriset som högsta bud. Genom att ange ett sådant prisintervall avger intressenten ett bud till TROTEC® och detta innebär att köparen förklarar sig beredd att förvärva artikeln inom prisintervallet och giltighetstiden (tidsintervall). Intressenten binder sig för det här budet under den giltighetstid (tidsintervall) som anges. Intressenten kan förkorta eller förlänga bindningstiden genom att klicka på datumet (minst 24 timmar). TROTEC® har då rätten, men inte skyldigheten, att anta intressentens bud till ett pris som ligger inom det prisintervall som intressenten har angett. Under den angivna giltighetstiden (tidsintervallet), dock längst t.o.m. att TROTEC® har godtagit budet, kan intressenten när som helst ändra eller ta bort budet. TROTEC® kan endast acceptera inom den giltighetstid (tidsintervall) som intressenten angivit och detta meddelas per e-post till den adress som intressenten har angett i kundregistret. Avtalet upprättas om TROTEC® accepterar inom giltighetstiden.

Avtalets innehåll och lagring
Avtalets innehåll sparas och finns i beställningsbekräftelsen (skickas per e-post) tillsammans med alla övriga relevanta uppgifter som leverantörsbeteckningar, beställningsinnehåll och allmänna affärsvillkor. Avtalsvillkoren kan när som helst öppnas med följande länk: Allmänna affärsvillkor. Innehållet i beställningen samt även äldre beställningar, kan öppnas och visas i området "Mitt konto" om kunden har registrerat sig.Alla sidor på TROTECs® webbplats kan när som helst skrivas ut med webbläsarens utskriftsfunktion eller med hjälp av knappen "Skriv ut sida" som finns längst ner på sidan.

Språk
Språket i butiken kan ändras: Språk är tyska, engelska, franska, polska,svenska, finska, danska och turkiska. För avtalsrelationen gäller alltid tysk rätt och tyska språket.


Allmänna affärsvillkor för TROTEC® GmbH

 1. Villkorens giltighet
  TROTEC® GmbH (härefter TROTEC® ®) genomför alla leveranser och tjänster uteslutande på grundval av dessa affärsvillkor. Avvikande affärsvillkor från avtalspartnerna är inte en del av avtalet om de inte godkänns skriftligen av TROTEC® och inkluderas i avtalet och gäller då enbart för den aktuella händelsen.

 2. Föremål för avtalet
  Respektive föremål och omfång för produkten/tjänsten i avtalet ges av artikelbeskrivningen som vid tidpunkten för beställningen finns i det aktuella erbjudandet från TROTEC®. Garantianspråk måste vila på artikelbeskrivningen eller annan skriftlig information från TROTEC®.

 3. Betalningsvillkor/motkrav
  1. Betalningen kan ske bekvämt på olika sätt med antingen kreditkort, Paypal-Expressköp, förskottsbetalning eller mot faktura (endast för offentliga organisationer).
   1. Vid betalning med kreditkort fakturerar TROTEC® beloppet från kreditföretaget före fullgörandet. Efter betalning till TROTEC® levereras den beställda varan/tillhandahålls tjänsten. De allmänna affärsvillkoren för kortutgivarens bank/företag gäller också. Vi vill här uttryckligen påpeka att det sker en kreditkontroll och informationsöverföring inom ramen för betalningsförloppet. Se även bestämmelserna för uppgiftsskydd för ytterligare information.
   2. Betalning med PayPal©-systemet sker enligt de villkor som PayPal© fastlagt. Mer information finns här: PayPal©.
   3. Vid betalning med postförskott debiteras fakturabeloppet av TROTEC® tillsammans med eventuella avgifter för postförskott vid leveransen genom leveransföretaget. De extra kostnaderna anges separat i erbjudandet. Erforderlig information skickas till leveransföretaget. Se även bestämmelserna för uppgiftsskydd för ytterligare information.
   4. Om leveransen inte hämtas ut vid postförskott är köparen skyldig att betala kostnaderna för postförskott och transport plus en administrativ avgift på 30,00 €; Bevisning för högre eller lägre skada förbehålls de respektive avtalsparterna.
   5. Vid förskottsbetalning bekräftar TROTEC® beställningen i textform och fakturerar beloppet. Denna ska betalas omedelbart. Efter att betalningen mottagits levereras den beställda varan/tillhandahålls tjänsten. Dessutom vill vi uppmärksamma dig på att ett dröjsmål föreligger, enligt gällande lagstiftning, 30 dagar efter att fakturan mottagits.
   6. Vid betalning mot faktura (endast för offentliga organisationer) sker leveransen av varorna direkt efter beställningen. Fakturan förfaller direkt till betalning. Parterna kommer överens om att betalningen ska ske inom fem arbetsdagar efter att fakturan mottagits. Vi vill här uttryckligen påpeka att dröjsmål föreligger 30 dagar efter att fakturan mottagits oavsett om påminnelse skickats (enligt tysk lagstiftning, § 286 avs. 2 BGB), med förbehåll för dröjsmålsreglering i stycke 3.
   7. Om TROTEC®, efter att avtal slutits, informeras om omständigheter som påverkar köparens avtalsenliga plikter, t.ex. betalningsplikter, har TROTEC® rätt att vägra att utföra beställningen till dess att en säkerhet (t.ex. borgen) eller fullgörande (t.ex. betalning) inkommit; TROTEC® bestämmer en skälig frist (enligt tysk lagstiftning, § 321 BGB -tysk civillag).
   8. Köparens genfordran gentemot TROTEC® är endast giltig med ett obestridligt eller lagakraftvunnet motkrav. Hävdandet av en kvarhållanderätt är endast tillåtet om motkravet vilar på samma avtalsförhållande.

 4. Leverans
  1. Om leveranstider anges i artikelbeskrivningen, är detta alltid med reservation för punktliga och kompletta leveranser från TROTECs® leverantör. I den mån en leverans omöjliggörs på grund av brister i leveransen till TROTEC® är denne berättigad att häva avtalet. TROTEC® meddelar köparen direkt om icke-tillgängligheten och ersätter direkt för redan utförda motprestationer.
  2. De angivna leveranstiderna är ingen garanti utan endast information och avser leveransen av varan till kunden. Leveransen av lagerhållna varor sker inom ca 1 till 3 arbetsdagar inom EU. Utanför EU uppgår leveranstiden för lagerhållna varor till ca 3 till 5 arbetsdagar. Denna leveransinformation avser tidsperioden från beställningens mottagande till betalningsbekräftelsen. Uppgifterna om att en artikel är klar för leverans beror på om artikeln finns i centrallagret och att den kan levereras efter betalningsbekräftelsen. Leveranstiden från beställningen beror därför också på det valda betalningssättet (Paypal® eller kreditkort) och tillgängligheten. Se även översikten över leveranskostnader.
  3. En leveranstidpunkt är endast bindande när leveranstidpunkten har bekräftats uttryckligen och skriftligen av TROTEC®.
  4. Om avtalets föremål eller omfång på köparens önskemål ändras efter att erbjudandet mottagits (av TROTEC®) så gäller alltid en ny skälig leveransfrist, även för den del av beställningen som inte har ändrats.
  5. Köparen kan två veckor efter överskridandet av en oförbindlig leveranstidpunkt eller en oförbindlig leveransfrist skriftligen uppmana TROTEC® att uppfylla sin del av avtalet inom en skälig frist, dock minst 10 dagar. Detta gäller inte om köparen har underlåtit eller vägrat att utföra handlingar för fullgörandet genom TROTEC®. Om TROTEC® inte fullgör sina åtagande fram till den bestämda fristens utgång kan köparen häva avtalet (enligt tysk lagstiftning, § 323 BGB). Detta gäller inte om överskridandet av fristen beror på force majeure och andra oförutsägbara hinder som t.ex. uppror, driftsstörningar, strejk, lockout, också om detta inträffar hos TROTECs® leverantörer eller underleverantörer. TROTEC® reserverar sig rätten till mindre ändringar av konstruktionen, i den mån avtalsföremålet inte ändras i väsentlig grad och detta är godtagbart för köparen.

 5. Risk
  1. Risken för en eventuell förlust eller en försämring av tillståndet övergår vid överlämningen eller mottagandet på köparen. Vid leveransförsäljning sker detta redan vid överlämningen till speditören. Om leveransen är omöjlig eller hindras utan att ansvaret ligger på TROTEC® eller på grund av köparens underlåtenhet övergår risken på köparen från och med meddelandet om att artiklarna är leveransklara.
  2. TROTEC® förbehåller sig rätten att skicka varorna på ett annat sätt än angivet; även vid avvikande anvisningar från köparen om detta inte medför en väsentligt högre risk för försämring eller upphörande. En garanti enligt tysk lagstiftning (§ 447 II BGB) begränsas till grov vårdslöshet och uppsåt.
  3. Skador kan inte godtas som transportskador om artiklarna i artikelbeskrivningen angetts som transportskadade.

 6. Leveranskontroll och skadestånd
  1. Köparen är skyldig att direkt efter mottagandet undersöka de levererade varorna med avseende på eventuella transportskador och direkt informera TROTEC® om dessa skriftligen. Om en berättigad transportskada reklameras, kan TROTEC® på ett eget val avträda den lagstadgade rätten eller göra denna gällande i eget namn; för det senare förpliktigar sig köparen att ge TROTEC® fullmakt för resning i erforderligt omfång.
  2. Om köparen dröjer vid mottagandet, bär hon risken för eventuella skador eller försämringar om inte TROTEC® har handlat grovt vårdslöst eller uppsåtligt. TROTEC® har i detta fall rätt att neka ny leverans och kan kräva köparen på förskottsbetalning av de ytterligare leveranskostnaderna inom en skälig frist.
  3. Om köparen inte uppfyller avhämtningsplikten eller inte betalar leveranskostnaderna inom fristen enligt föregående punkt b., har TROTEC® rätt att häva avtalet och rätt till skadestånd.
  4. Om TROTEC® häver avtalet enligt avtalsreglerna har TROTEC® rätt att kräva skadestånd. Detta uppgår till 30 % av nettovaruvärdet plus uppstående transport- och lagerkostnader. Med förbehåll för ett högre skadestånd. Köparen har möjlighet att bevisa att skadan varit mindre.

 7. Garanti
  1. Nya varor
   Vid beställning av nytillverkade produkter gäller följande bestämmelser:
   1. Garantin är 12 månader och gäller från leveransen/avhämtningen av varan. Varan ska direkt vid leverans/avhämtning undersökas vad gäller eventuella brister. Uppenbara brister ska anmälas skriftligen till TROTEC® inom två arbetsdagar från leverans/avhämtning eller kännedom om varan. Dolda fel ska anmälas skriftligen till TROTEC® inom tre arbetsdagar från det att bristen uppträtt.
   2. Om köpet är ett ömsesidigt handelsköp så gäller att reklamationsplikten enligt tysk lagstiftning (§ 377 HGB) är uppfylld om TROTEC® informeras skriftligen inom två arbetsdagar från att köparen fått tillgång till varan eller bristen har upptäckts.
   3. Om en brist föreligger eller om en brist uppträder under garantitiden har TROTEC® rätt att åtgärda bristen med omleverans, ersättningsleverans eller avhjälpning. Om bristen fortfarande föreligger efter två försök till avhjälpning har köparen kvar sin lagstadgade garantirätt.
   4. Garantin gäller inte om tillverkarens eller TROTECs® drifts- eller underhållsanvisningar inte följs, om ändringar utförs på produkterna, delar byts ut eller förbrukningsmaterial, som inte motsvarar originalspecifikationerna, används.
   5. Undantaget från garantin är naturligt slitage på använda driftsmedel och tillbehör.
   6. Restposter och transportskadade varor betraktas som nya varor om de inte uttryckligen betecknas som begagnade.
   7. Självständiga garantitjänster från tillverkaren eller TROTEC® påverkas inte av föregående regler.
   8. För programvara, i den mån den är en del av omfånget, gäller även punkt 11.
  2. Begagnade varor
   Vid beställning av begagnade produkter gäller följande bestämmelser:
   1. Begagnade produkter, även de som erbjuds till försäljning, och demonstrationsprodukter säljs utan någon form av garanti.
   2. Uttryckliga garantipåståenden, löften eller garantitjänster i artikelbeskrivningen påverkas inte av detta.
   3. För programvara, i den mån den är en del av omfånget, gäller även punkt 11.

 8. Garanti
  Anspråk på skadestånd på valfri rättslig grund, oavsett om det handlar om underlåtenhet att fullgöra, överträdelse av avtalade eller lagstadgade plikter, skulder vid avtalets slutande, avtal med skyddsverkan för tredje part och otillåtna handlingar, är uteslutna mot TROTEC®, samt dennes juridiska ombud samt gentemot dennes partner för fullgörande och verkställande, i den mån skadorna inte är uppsåtliga eller beror på grov vårdslöshet. Detta gäller inte för anspråk på skadestånd utifrån egenskapsgaranti som ska säkra köparen mot risken för följdskador på grund av brister.

  I övrigt ansvarar TROTEC®
  1. fullt för skadornas storlek vid eget, grovt vållande samt detsamma för juridiska ombud och dennes ledande medhjälpare för fullgörande, dock inte vid grovt vållande av underlydande medhjälpare för fullgörandet;
  2. dessutom grundläggande vid varje uppsåtlig överträdelse av väsentliga avtalsmässiga plikter, och här även för underlydande medhjälpare för fullgörandet.
  3. Garantin begränsas i storlek utifrån ersättningen för typiskt förutsägbara skador.

 9. Undantag
  Ovanstående garantifriskrivning enligt punkterna 7 och 8 gäller inte för skador på liv, lem eller hälsa, orsakade av en vårdslös pliktförsummelse av TROTEC® eller en uppsåtlig eller vårdslös pliktförsummelse av TROTECs ® juridiska ombud eller medhjälpare för fullgörande.

 10. Uppgiftsskydd/information
  1. Inom ramen för användningen av TROTECs® webbplats, sparas eller överförs, beroende på typ av användning och tjänst, även personliga uppgifter. Dessa uppgifter sparas på skyddade datorer som inte är tillgängliga för tredje part tills det respektive användningsförhållandet avslutats, som längst emellertid till samtliga rättsförhållanden avslutats.
  2. TROTEC® garanterar att uppgifterna endast sparas i syfte att genomföra användningsförhållandet och inom ramen för lagstadgade föreskrifter enligt tysk lagstiftning (Telemediengesetz och Bundesdatenschutzgesetz).
  3. Läs även Uppgiftsskydd.

 11. Särskilda regler vid programvarudelar/programvaruleverans
  Om programvara ingår för drift och/eller användning av avtalsföremålet eller är en del av leveransen, gäller dessutom villkoren nedan.
  1. Programvaran får endast användas för ändamålsenligt bruk. All kopiering är förbjuden, om inte respektive programvarutillverkare uttryckligt har godkänt detta. Tillverkarens licensvillkor gäller alltid.
  2. De skyddande rättigheter, som är ett resultat av gällande lagstiftning, som t.ex. europeisk och internationell upphovsrätt, varumärkes- eller övriga kommersiella skyddande rättigheter, ska alltid beaktas.
  3. TROTEC® garanterar programvarudelens funktion endast inom ramen för respektive tillverkares uppgifter.
  4. Dessutom gäller programtillverkarens allmänna affärsvillkor som en del av avtalet.

 12. Särskilda regler för artiklar vid utrikeshandel
  Vissa artiklar är endast avsedda för den inomeuropeiska marknaden och är belagda med förbud mot utförande till tredje land. I den mån utförsel av en artikel är förbjudet enligt lagstadgade bestämmelser, förbehåller sig TROTEC® rätten att häva avtalet av detta skäl, informera avtalsparten direkt och återbetala eventuella belopp.

 13. Plats för verkställighet, laga domstol, tillämplig rätt
  1. Plats för verkställighet och exklusiv laga domstol är för båda parter 52525 Heinsberg; detta gäller även för växel- och checkfordringar.
  2. För samtliga rättsförhållanden mellan parterna gäller uteslutande tysk lagstiftning exklusive FN:s handelsrätt, också när köparen har hemvist i utlandet eller leveransen sker till utlandet. Detsamma gäller om köparen senare flyttar utomlands eller är onåbar.

 14. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet
  Om en bestämmelse i dessa affärsvillkor eller en bestämmelse inom ramen för det juridiska förhållandet är eller blir ogiltig eller ofullständig, ska avtalet och beställningen fortsätta vara giltiga. Giltigheten hos övriga bestämmelser eller överenskommelser påverkas inte av detta. Den ogiltiga bestämmelsen ska ersättas med en giltig bestämmelse som motsvarar eller som kommer nära det ekonomiskt önskade resultatet.

Leverantörsnamn:
TROTEC® GmbH
Grebbener Straße 7
D-52525 Heinsberg
Telefon: +49 (0) 24 52 / 962-795
Telefax: +49 (0) 24 52 / 962-92 450

TROTEC GmbH, HRB 13453 Registergericht (registrerande myndighet): Amtsgericht Aachen, företrädd av verkställande direktörer: Detlef von der Lieck, Joachim Ludwig, Alexandra Goertz

E-post: info@trotec24.com
Internet: http://www.TROTEC.com

 

Hotline på svenska:

+49 (0) 24 52 96 27 95

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30
Fredag: kl. 8:00 – 17:00

E-mail på svenska :

online-se@trotec.com